Організація навчального процесу

Освітній процес у дитячому закладі відбувається в україномовному режимі.

Методична робота у ЗДО

Методична робота дошкільного навчального закладу будується на основі державних директивних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст навчально – виховної роботи з дітьми - Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу. Наповнення методичного кабінету відповідає вимогам: інформативність та змістовність, доступність, сучасність, естетичність, задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Матеріали поповнюються відповідно до вимог програми; завдань, які визначаються та реалізуються колективом дошкільного навчального закладу. Значну роль в організації інформування та самоосвіти посідають періодичні видання професійного спрямування українських видавництв, якими укомплектовано методичний кабінет, які придбано за допомогою батьківського загалу: «Дошкільне виховання», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Дошкільний навчальний заклад», «Практичний психолог дошкілля», «Музичний керівник», «Медична сестра ЗДО», «Практика управління ЗДО». На всі публікації періодичних видань складено картотеку.

Формами методичної роботи є:

колективні (педради, семінари, методоб’єднання, семінари – практикуми, творчі та ініціативні групи, тренінги, практикуми тощо) та індивідуальні (консультування, наставництво, стажування, самоосвіта). Вони мають як теоретичну, так і практичну спрямованість.

Участь педагогів в різних методичних заходах сприяла підвищенню теоретичного рівня, вдосконаленню практичних навичок і вмінь з методик дошкільної освіти.

Значна увага приділяється самоосвіті педагогів, які поглиблено працюють над проблемною темою декілька років. Теми для самоосвіти педагоги обирають самостійно, погоджуючи їх з вихователем – методистом. Кінцевим результатом самоосвітньої роботи є оформлення системи або досвіду роботи з даної проблеми, обмін досвідом, презентація занять або інших форм роботи.

Результативність навчально – виховного процесу

1.«Особистість дитини»

Освітній процес в дошкільному навчальному закладі будується згідно з віковими та індивідуальними особливостями дітей.

В дошкільному закладі склалася дієва, адаптована до потреб та умов роботи система, спрямована на збереження здоров’я та фізичний розвиток дітей. В закладі освіти створені належні умови для розвитку особистості дитини, формування культурно – гігієнічних навичок, збереження та зміцнення здоров’я дітей

Для занять на свіжому повітрі обладнані ігрові та спортивні майданчики. В кожній віковій групі наявні куточки з необхідною атрибутикою.

Дотримання санітарно – гігієнічного режиму контролюється як адміністрацією дошкільного закладу, так і медичним персоналом. Графік роботи спортивної зали і спортивного майданчика включає проведення ранкової гімнастики та занять з фізичної культури, фізкультурних вечорів – розваг, спортивних свят.

Фізкультурно – оздоровча робота здійснюється на підставі даних про стан здоров’я дошкільників, моніторингових досліджень, визначених груп здоров’я і фізкультурних груп. Впродовж року за результатами спостереження за дітьми лікарем – педіатром, поглиблених оглядів вузькими фахівцями відбувається певний перерозподіл дітей у групах здоров’я і фізкультурних групах.

Важливими позитивними змінами в модернізації сучасного освітнього процесу є його валеологічна спрямованість. У цьому контексті, головним завданням є формування у дітей пріоритетів здоров’я, почуття відповідальності за власне здоров’я, культури здоров’я.

Одним із найважливіших чинників, що впливає на стан здоров’я дітей, є загартування. В організації літнього загартування максимально використовуються природні фактори зовнішнього середовища : повітря, сонце, вода – за умови дотримання індивідуального підходу при виборі методів загартування, поступового збільшення сили впливу природних факторів, систематичності. Впродовж року відбувається зміна видів загартування, залежно від пори року, температурного режиму в ДНЗ, рекомендацій медичних працівників.

2. «Дитина в соціумі»

Умови сьогодення ставлять перед особистістю багато завдань та вимог. Особливо вимогливим є навколишнє соціальне середовище, адже для успішної життєдіяльності, потребується різнобічна сумісність із навколишнім. Педагогами дошкільного закладу проводиться робота щодо підготовки дитини до суспільного життя через емоційно – мотиваційний, когнітивний та практичний компоненти як на заняттях так і в повсякденному житті та корекційно – розвивальними заняттями (індивідуальними та груповими) практичним психологом. Соціальний розвиток дошкільників здійснюється в усіх видах діяльності. Простежується взаємозв’язок між явищами соціалізації в праці, впливом трудової та ігрової діяльностей на виховання морально – етичних норм поведінки дошкільників. Вихователі певним чином впливають на розвиток дружніх відносин з однолітками та дітьми різного віку

Вихователі надають перевагу облаштуванню сюжетно – рольових ігор «Сім’я», «Дитячий садок», «Школа», «Лікарня», «Крамниця», які сприяють становленню соціальних ролей людини.

3.«Дитина у природному довкіллі»

Педагогами нашого дошкільного закладу природі приділяється велика увага щодо ознайомлення вихованців з природою, адже ознайомлюючи дітей з нею, педагоги розв’язують цілий комплекс завдань : розвивають сенсорну культуру, мову і мислення, допитливість і спостережливість; формують перші естетичні переживання; розвивають реалістичні уявлення та поняття про природні об’єкти та явища тощо.

Освітній процес щодо ознайомлення дітей з природою та надання екологічних знань відбувається впродовж дня з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей. Педагоги формують екологічну компетентність дошкільників : ознайомлюють дітей з явищами та об’єктами природи, їх взаємозв’язками та взаємозалежністю; формують елементарні наукові знання про основні екологічні чинники ( світло, температуру, вологу, поживність ґрунту) та залежність від них об’єктів природи; розвивають вміння класифікувати об’єкти живої природи, аналізувати їх, робити елементарні висновки тощо.

Екологічне виховання здійснюється у комплексі з трудовим вихованням.

Належну увагу педагоги приділяють вихованню у дітей позитивного ставлення до праці в природі, на городі, на майданчику. Догляд за рослинами в куточку природи та мешканцями здійснюється шляхом чергування та в процесі організованої колективної праці.

4.«Дитина у світі культури»

Ефективним шляхом всебічного гармонійного розвитку особистості є залучення дошкільників до художньо – естетичної діяльності, яка включає зображувальну, музичну, театралізовану, художньо – мовленнєву діяльність.

Для здійснення завдань художньо – естетичного виховання у всіх вікових групах обладнано зони : музичну, театральну, СХД; діти мають вільний доступ до матеріалів, які постійно оновлюються та доповнюються, що сприяє підтримці інтересів вихованців до художніх видів діяльності. Наочно – дидактичні матеріали відповідають віку дітей, розміщені у доступному місці.

Вихователями дошкільного закладу значна увага приділяється організації ручної праці, яка розвиває уяву, спостережливість, художнє мислення, естетичне почуття, конструктивні здібності, моторні навички дітей, формує корисні практичні навички, збагачує знаннями про властивості різних матеріалів. Вдумливо та творчо підходять діти старшого дошкільного віку до виготовлення виробів з паперу, картону, вітальних листівок, ялинкових прикрас, серветок, тощо.

5.«Гра дитини»

В повсякденному житті ДНЗ № 262 приділяє вивченню розвивального впливу гри на різнобічний розвиток дітей дошкільного віку.

Усі види іграшок в групах добираються з урахуванням віку, інтересів дітей та завдань їх розвитку, виховання та навчання. Облаштування ігрових куточків здійснюється у відповідності до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу. Педагоги щорічно проводять огляд ігрового обладнання на придатність та відповідність вимогам безпечного використання.

В групах створені оптимальні умови для організації та розвитку сюжетно – рольових ігор. Доцільно визначені центри для ігрової діяльності, що сприяють створенню предметно – ігрового середовища.

На протязі навчального року батьками поповнюється запас іграшок в групах.

Значне місце, відводиться у освітньому процесі дидактичним іграм. Їх використання регламентується вимогами освітньої програми «Дитина в дошкільні роки». В кожній віковій групі є осередок, де зберігаються дидактичні ігри та використовуються за необхідністю. Дидактичні ігри використовуються під час спеціально організованої діяльності, для засвоєння програмового матеріалу, а також як самостійний вид діяльності дітей.

6.«Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі»

Сенсорне виховання дітей є основою інтелектуального розвитку дитини, розвитку уяви, уваги, впливає на розвиток зорової, слухової, образної та інших видів пам’яті.

В кожній групі функціонують куточки інтелектуального навантаження згідно віку дітей (збірно – розбірні іграшки, розвиваючі ігри, головоломки, наочні і сюжетні картинки, настільно – друковані ігри).

Матеріали куточків активно використовуються дітьми в самостійній діяльності, а також в індивідуальній роботі педагогів з дошкільниками.

У вікових групах матеріал структуровано на основі ключових математичних понять (колір, величина, геометричні фігури, тіла, кількість та лічба, множини, орієнтування в просторі та часі).

7.«Мовлення дитини»

В кожній групі систематизовано дидактичний матеріал з розвитку мовлення дитини, в наявності сучасні посібники, мовленнєві ігри. В групах обладнано куточки дитячої книги, що забезпечує формування інтересу до художньої літератури. Має місце практичний матеріал, який використовується в ході навчально – виховної роботи : фізхвилинки для занять з розвитку мовлення, дидактичні ігри та вправи, ігрові мовленнєві ситуації, друкований матеріал для ігор – вправ для розвитку граматично – правильного мовлення. Матеріал на закріплення вимови звуків.

Дошкільний заклад є закладом комбінованого типу, напрямок порушення опорно-рухового апарату.

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня 2023 року і закінчується 31 травня 2024 року. З 1 червня по 31 серпня 2023 року триває оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з дітьми не проводяться, складає 115 днів, а саме (орієнтовно):

· осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня 2023 року,

· зимові – з 1 січня по 10 січня 2024 року,

· весняні – з 25 березня по 31 березня 2024 року,

· літні – 90 календарних днів – з 1 червня по 31 серпня 2024 року.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

Завдання освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти реалізуються через різні форми організації життєдіяльності дошкільників (відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»).

Організована навчально-пізнавальна діяльність у дошкільному навчальному закладі планується й проводиться відповідно до програмових завдань з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, здібностей дітей. Основними її формами є:

- заняття різних видів;

- гурткова робота;

- індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування у повсякденні;

- організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;

- спостереження у повсякденні;

- пошукові ситуації у повсякденному бутті тощо.

“Заняття з використанням електронних технічних засобів навчання (далі – ТЗН) з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводяться в разі згоди батьківне небільше 10 хвилин. Для дітей старшого дошкільного віку безперервна тривалість занять із використанням ТЗН (інтерактивні дошки, відеопроєктори тощо)не повинна перевищувати 15 хвилин”(пункт 9 розділу 12Санітарного регламенту).

Тривалість перегляду розважальних телевізійних передачне повинна перевищувати 20 хвилин на день для дітей 3–4 років і 30 хвилин для дітей 5–6 років” (пункт 11 розділу 12 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів).

- Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Тижневий розподіл занять розроблено на кожну вікову групу з урахуванням закономірностей у зміні працездатності, активності дитячого організму, особливостей перебігу уваги і т.д.

Планування навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Кiлькiсть переглядiв: 1794